Bilateral huge ovarian dysgerminoma with torsion: case report

Heng Zheng, Jian Meng, Yuedong He, Xin Tan, Xia Zhao