Video

Video 1 Multiple uterine leiomyomas removal by single hole laparoscope without pneumoperitoneum suspension.
Authors: Cheng Sun, Xiaojuan Mao, Meijin Lin, Yinhe Liu, Xiaoling Ding, Xiaopei Zhang