Case Report


Mature cystic teratoma in Douglas’ pouch: a case report

Jing Deng, Yangmei Shen, Jing Chen, Xiujing Guo, Chuan Xie